Gujo Hachiman, Japan - ingenious

Tomoko touching the roof of the cave.

gujohachiman